การเขียนบรรณานุกรม เป็นรูปแบบการรวบรวมสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมมูลต่าง ๆ ทั้ง หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ 
บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ โดยจะปรากฎอยู่ท้ายบท หรือท้ายเล่มของเอกสารที่เราได้เขียนขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นให้ผู้อ่านได้รับทราบ 

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จะมาสร้างแรงบันดาลใจและพาทุกท่านได้รู้จัก หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกด้วย