หลักสูตร “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาและผู้สนใจทุกคน สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ และก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ